Státní vs. soukromá ZŠ: která v souboji zvítězí? 

folder_openNezařazené

Ta naše státní ZŠ je strašná. A ta paní učitelka je jako teroristka. Co když si budou mé dítě dobírat? Zvládne takové tempo učení? Moje dítě je tak citlivé, jak obstojí v kolektivu 30 dětí? Jako rodič máme spoustu otázek. Jakou základní školu dítku vybrat? Bude lepší státní nebo raději zvolit soukromou? Podívejte se s námi na jednotlivé výhody a nevýhody.

Proč vlastně přemýšlíte nad soukromou školou?

O soukromé školy mají zájem zejména dvě skupiny rodičů. Tou první jsou rodiče, kteří věří, že jejich dítěti soukromá škola nabídne prestižnější a ucelenější vzdělání, než je tomu na škole státní, případně věří, že tradiční (frontální) způsob výuky není optimální pro rozvoj talentu a dovedností jejich dítěte. Soustředí se tedy na školy bilingvní, výkonové nebo s moderně pojatým způsobem výuky.

Druhou skupinou rodičů jsou ti, kteří hledají pro své dítě lepší, důstojnější a individuálnější přístup. A to nejen ze strany pedagogů, ale též spolužáků. Důvod pro hledání takové školy je většinou poskytnutí individuálního přístupu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, např. u dětí s ADHD. 

Jaké jsou výhody soukromé školy?

Aby si soukromá škola zajistila určitou prestiž, musí ji navenek reprezentovat personál. Pedagogové tedy musí nejen mít v hlavě, ale mít srdečný vztah k žákům. Menší počet žáků ve třídě – většinou kolem 15 – přináší větší možnosti se věnovat žákovi individuálně. Zároveň je pravděpodobnější, že menší kolektiv bude lépe fungovat jako „rodina“ a bude se méně selektovat do skupin.

Mezi soukromými školami najdete i různé alternativní školy. Vyberete si, co se vám líbí nebo si myslíte, že by vašemu dítěti vyhovovalo nejvíce. A když nechcete zvolit přímo alternativní školu, určitě se setkáte s alternativními metodami výuky. 

Peníze zde hrají hlavní roli. Neboť jimi si kupujete nejen vzdělání na soukromé škole a individuální přístup, ale též se stavíte do pozice váženého klienta. Škola má se vám tudíž ráda vykazuje a poslouchá vaše návrhy. Některé soukromé školy navíc zajistí rodičům volný přístup do vyučovacích hodin. A rozšířená výuka jazyků už od první třídy je bonusem navíc. 

Spousta soukromých škol má jednoznačně definovaný způsob výuky a kulturu školního prostředí. Podpisem smlouvy se školou na tyto podmínky přistupujete a akceptujete je. Nečekejte tedy, že jako „vážený klient“ budete mít možnost změnit výukový koncept školy, který vám třeba přestane vyhovovat nebo jste ho od počátku chybně pochopili. 

Soukromá škola a její nevýhody

Ačkoliv se to nezdá, kromě placení poplatků za školné, přináší soukromá škola i jiná úskalí. Má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby? Pak je důležité si ověřit, jestli konkrétní soukromá škola bude schopná zajistit adekvátní vzdělávání. Děti s dyslexií se na státní škole nemusí setkat se zdarem. Důvodem je často chybějící školní psycholog, a to zejména na menších školách. 

Cíl na soukromé škole je ale stejný jako na státní. Musí učit podle schválených osnov. Obsah vyučovací látky je tedy v obou případech totožný. Čekáte spíše pohodovou školu s minimálním tlakem na výkon? Pak musíte počítat s tím, že vám hrozí srovnávání s vrstevníky. S pomalejším tempem je potřeba se smířit a důvěřovat, že do daného bodu dojde v pravý čas i vaše dítě. 

Dokud bude existovat stávající koncept jednotných Cermat přijímacích zkoušek na střední školy, i dítě ze soukromé školy jednoho dne do tohoto „trychtýře” dojde a bude muset uspět. S obsahově vzdálenější výukou od tradičních státních škol (zejména v matematice a v češtině) se bude konstantně zvyšovat potřeba individuální (mimoškolní) přípravy na přijímací zkoušky na střední školu. 

Menší počet žáků ve třídě nemusí být nutně výhra. Zejména s úplatou školného předurčuje, z jaké sociální vrstvy spolužáci budou. Na soukromých školách je většinou mladší pedagogický sbor a pracuje zde o více než 5 % učitelů – mužů. Zajímat se o vizi školy a využívání vyučovacích metod je na místě. Budete tak mnohem spíše vědět, do čeho jdete.

Výhody státní základní školy

Na státní škole nechybí potřební odborníci. O školní psychology není nouze. S větším počtem pedagogického sboru je též možné poskytnout více (mimo)školních aktivit, např. v podobě kroužků. Dostatek financí může zajistit kvalitní a moderní technické vybavení. A hlavní výhodou je bezpochyby nulové školné. Všechny tyto aspekty jsou ale úzce spojeny s osobností ředitele/ředitelky školy. Na první pohled se může zdát, že státní školy mají stejné podmínky a stejnou kvalitu. To, jak nakládají se zdroji a s jakou kulturou výuky se na škole setkáte, ale významně ovlivní právě oni.

Velkou výhodou státních škol jsou třídy složené z dětí z různých sociálních vrstev. I pro děti vzdělaných a úspěšných rodičů je přínosné poznat spolužáky s jiným sociálním statutem a kapitálem. Umožní jim to pochopit komplexitu a strukturovanost společnosti, výhody a nevýhody vzdělání jako takového a v neposlední řadě i zlepší komunikační dovednosti. 

Alternativní metoda výuky nemusí sednout úplně každému. Například Hejného matematika navíc může být vyučována na státní ZŠ, takže i tam se s nějakou alternativou čas od času setkáte. Některé státní školy mají pouze alternativní třídu, což je způsob, jak získat výhody obou škol.

Státní základní škola a její nevýhody

Obavy ze zákeřné učitelky nebo šikany ze strany spolužáků má každý rodič. A pokud má státní ZŠ ve spádové části vašeho bydliště špatné renomé, určitě přemýšlíte o to více. Jak to obejít? A co bude nejlepší? Přeplněné třídy také nejsou to nejlepší prostředí, které byste si přáli. Dostat tak kvalitní vzdělání jde jedině v případě, že se učitel rozkrájí.

Další nevýhoda státních škol může být v omezených možnostech zaměstnat (a tedy zaplatit) kvalitní pedagogy v oblasti cizích jazyků, IT nebo tzv. soft skills. Ty se na státních školách téměř nevyučují. Existují však i výjimky. A kvalitní pedagogy na státní škole najdete i v těchto oblastech. Opět závisí na osobnosti ředitele, která definuje celou koncepci výuky. 

Co si vyberete nakonec?

Státní školu, alternativní školu nebo školu soukromou? Nebo se odvážíte přejít na domácí vzdělávání? Zvažte osobnost vašeho dítěte, poznejte způsob učení, které je mu blízké. Učí se vaše dítě spíše poslechem? Nebo si lépe zapamatuje věci, když si je nakreslí do obrázku, napíše do poznámek? Nebo máte dítě, které si potřebuje na věci sáhnou, vyzkoušet si je, něco vyrobit, postavit, aby porozumělo souvislosti a principu? Chce si vaše dítě ujasnit své poznatky s druhými? Chce diskutovat o problémech, výsledcích, způsobech řešení? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou případ nerozhodnosti rozlousknout.

Státní školy ve valné většině stále preferují děti, které se učí poslechem, případně zapsáním nebo zakreslením do sešitu (opět čest výjimkám). Frontální výuka je stále nejčastější způsob výuky, se kterým se na státní škole setkáte. Soukromé školy naopak nabízejí možnost se učit i jinými metodami, které mohou být pro osobnost dítěte přirozené a maximalizují tak efektivitu výuky. 

Samozřejmě zvažte i své finanční možnosti (dlouhodobé, po celou dobu školní docházky), dojezdovou vzdálenost a celou rodinnou logistiku. Ale hlavně vybírejte školu, která je nejvhodnější pro vaše dítě a nikoli tu, kterou se můžete pochlubit na sociálních sítích. Přejeme správnou volbu!

Related Posts

Menu