Alternativní školství – jaké varianty u nás máme a čím vynikají?

folder_openNezařazené

Nejsou pro vás klasické mateřské a základní školy ničím přitažlivé? Alternativní školství je tu s jiným přístupem. Není jen pro žáky se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami, kteří by v klasické škole neuspěli. Je tu pro každé dítě a bere jej jako unikát. Z jakých alternativ škol si u nás v ČR vyberete?

Co je alternativní škola?

Slovo alternativní už napovídá, že půjde o školu s jinou výukou nebo jiným přístupem. Alternativní škola se nazývá též jako škola hrou. A čím se taková škola liší od té klasické:

 • Jinými učebními obsahy.
 • Jinou metodikou a organizací školního života.
 • Jinou formu výuky.
 • Vztahem mezi učitelem a dítětem (je partnerský).
 • Respektem a individuálním přístupem k dítěti. 
 • Spoluprací s rodinou dítěte.

Kterými synonymy lze alternativní školství ještě vyjádřit:

 • Povzbuzením touhy poznávat nové věci.
 • Motivací a podporou ze strany vyučujícího a respektem vůči vývojovým zvláštnostem.
 • Snahou o co největší aktivitu při zapojení, spolupráci a komunikaci.
 • Vyučovacími hodinami s vlastním časovým harmonogramem a speciálně uzpůsobeným prostředím.
 • Slovním hodnocením.
 • Úzkou souvislostí mezi předměty. 
 • Podporou odpovědnosti za vlastní rozhodnutí dítěte.

A jaké školy s alternativní výukou máme?

Waldorfská škola

Koncept waldorfských škol se opírá o nauku o člověku – antropologii. Jejím cílem je žáka připravit na život nejen po stránce intelektuální, ale též sociální a tvůrčí. Učitelé na děti pohlíží jako na bytost duchovní, která se musí rozvíjet po všech stránkách. Z toho se pak odvíjí i forma vyučování, které je rozděleno na epochy (2hodinové bloky). Během epochových celků se střídají činnosti, které zapojují různé části osobnosti dítka – hlavu, srdce a tělo.

Mimo vzdělávací standardy Ministerstva školství se zaměřuje na rozvoj dítěte v praktických a uměleckých oborech. Učební plán je pestrý. Příkladem předmětů nad rámec běžné výuky jsou třeba:

 • pletení,
 • knihařství,
 • tkaní,
 • zeměměřičství.

Motivací k výuce nejsou známky, ale zájem o vyučovanou látku. Slovní hodnocení ukazuje, v čem je dítko dobré a v čem naopak pokulhává.

A jaké děti patří na waldorfskou školu? Nemusí mít žádné speciální nadání ani umělecké vlohy. Může excelovat nebo být průměrné. Z různých sociální vrstev a prostředí. Právě takový mix vytváří podstatnou pestrost. 

Montessori škola 

Marie Montessori byla italskou lékařskou a hlavně průkopníci v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. Montessori pedagogika vychází právě z jejích hodnot – realistického porozumění kognitivnímu,emočnímu a smyslovému vývoji dítěte. Vzdělávací program je ušitý na míru z poznávání a respektu k dítěti a jeho potřebám. Základem je připravené prostředí, kde si žák vybírá určité montessori pomůcky a materiály. V jedné třídě jsou tři ročníky. Významem je učit se spolupráci. U starších pomoc mladším, u mladších zase rychlejší růst díky starším spolužákům.

Vyučující je průvodce, rádce a pomocník. Čeká na okamžik připravenosti žáka na přijetí dalších vědomostí. Testy k utvrzování vyučované látky v montessori pedagogice nehledejte. Zde platí ještě více pravidlo – opakování, matka moudrosti. Tempo a forma vzdělávání je u každého žáka individuální. 

Daltonská škola 

Trojicí – volnost, spolupráce a samostatnost – lze daltonskou pedagogiku vyjádřit. Svoboda je ale úzce spojená se zodpovědností. Učební plán na určité období si děti vypracují jako úmluvu a podle něho postupují samostatně nebo ve skupinách. Rychlost učení je opět individuální.

Součástí výuky jsou pojmy daltonský úkol a daltonský blok. Daltonský úkol je projektem, který musí být hotový v určitém časovém úseku. Projekty se zpracovávají s využitím encyklopedií, počítačových programů apod. U dětí ve školce zase pomocí pracovních listů. 

Daltonský blok je vyučovací hodina. Většinou trvá dvě běžné vyučovací hodiny.

Jenská škola

Základem je společenství s rodinnou atmosférou, které tvoří přirozené prostředí plné podnětů pro svobodný rozvoj. Ve třídách jsou věkově smíšené děti. Toto heterogenní složení pak napomáhá ke vzájemné spolupráci. Starší děti pomáhají mladším, stejně tak se dělí o různou úroveň vědomostí. 

Formami vzdělávání jsou rozhovor, práce, hra a slavnost. Začátek školního týdne zahajuje rozhovor o probíhajícím okruhu. Na tom se pak zakládá společná práce v menších skupinách. Mezi tím jsou přestávky a volný čas, kdy je přítomná hra. Po týdnu práce pak přichází slavnost. Ta zahajuje nový týdenní plán.

Zdravá škola 

Je projekt, který vznikl na popud Světové zdravotnické organizace pro Evropu, Evropské unie a Rady Evropy. Jejich dotací práce Národního centra podpory zdraví se tato organizace stává koordinátorem v ČR. Do projektu od začátku založení (v roce 1991) vstoupilo už 92 základních škol.

Podoba zdravé školy není jednoznačná, protože každá z nich si upravila projekt podle sebe. Obecnými hodnotami je podpora fyzické, psychické a sociální pohody. Zdravá atmosféra školy vypadá takto:

 • Má pohodlné prostředí.
 • Má zdravé učení.
 • Je otevřeným partnerem.

Někdy se setkáme též s integrovaným vyučováním, flexibilní délkou hodin, vyučováním v tématických celcích nebo blocích, atypickým uspořádáním tříd, dostupností pohybové aktivity o přestávkách apod.

Domácí vzdělávání

Vyučování probíhá v tom nejpřirozenějším prostředí – doma – a to rodičem nebo učitelem. Od roku 2005 se domškoláctví těší plnohodnotné alternativě základní školy. Výhodou je, že vyučující dítě dokonale zná. Ví, co se potřebuje učit. Na druhou stranu dětem v domácím vzdělávání často chybí sociální kontakt s vrstevníky. Pokud je větší okruh dětí, které se vzdělávají doma, mohou se u nich jednotliví rodiče střídat.

Lesní škola

Jinak také přírodní škola. Koncept mateřských škol spočívá v každodenním kontaktu s přírodou. Pohyb v přírodě vzdělává a učí. Třeba základy jako počítání, barvy, ale též základní podmínky pro život na Zemi.

Vyučování probíhá venku, nejčastěji v lese. Odpolední spánek není ve třídách, ale třeba v chatkách, maringotkách, jutrách. Ve třídách bývá kolem 16 dětí a učitelky jsou nazývány jako průvodkyně. Lesní školky jsou plnohodnotným zázemím pro strávení posledního s povinného roku předškolní docházky.

Začít spolu

Svobodně dát najevo své potřeby, přání a představy – to jsou hodnoty vzdělávacího programu Začít spolu. Takové prostředí navozuje pocit bezpečí, je podnětem pro výzvy a podněcuje zápal pro učení a kreativitu. Tento vzdělávací program je určený pro MŠ i ZŠ a neoznačuje se jako alternativa, spíše jako kvalita vzdělávání

Orientuje se na žáka, klade důraz na nekognitivní dovednosti, podporuje vzájemnou spolupráci (děti s dětmi a škola s rodinou) nebo chybu jako proces učení. Hodnocení je formativní, učení probíhá v propojení s reálným životem a je životní filozofií, spojuje více předmětů najednou a vyučování probíhá v časovém plánu (harmonogramu).

Kterou alternativu si vyberete?

Co myslíte, našli jste si už během čtení nějakou alternativní školu pro svého školáka? Chcete-li vědět, kde tyto školy sídlí a co dalšího nabízí, podívejte se do naší databáze Najdi školu. 

Related Posts

Menu