Školská poradenská zařízení: PPP, SPC a SVP. Co znamenají a kdy je vyhledat?

folder_openNezařazené

Na koho se obrátit, pokud je moje dítě nadměrně intelektuálně nadané? A kam, když mám u svého dítěte podezření na specifické poruchy učení? Každé ze školských poradenských zařízení se specializuje na odlišné služby i klientelu. Zatímco PPP řeší například výukové problémy, SPC se zaměřuje na pomoc s výukou dětem se zdravotním postižením. SVP má v kompetenci výchovné problémy, a to i na úrovni prevence. 

Mezi školská poradenská zařízení patří:

 • PPP – Pedagogicko-psychologická poradna
 • SPC –  Speciálně pedagogické centrum 
 • SVP – Středisko výchovné péče 

Pedagogicko-psychologická poradna

Co řeší pedagogicko-psychologická poradna?

Na pedagogicko-psychologickou poradnu se můžete obrátit v případě, že se svým dítětem potřebujete řešit:

 • Výukové problémy nebo naopak vzdělávací otázky spojené s mimořádným intelektovým nadáním.
 • Výchovné problémy včetně sociálně nežádoucích jevů a rizikového chování (drogy, šikana, záškoláctví).
 • Podezření na specifické poruchy učení.
 • Otázky ohledně vzdělávání dítěte s odlišným rodným jazykem.
 • Posouzení školní zralosti dětí před nástupem do školy.
 • Pomoc s výběrem střední, případně vysoké školy.

V PPP pracuje:

 • Speciální pedagog – posuzuje školní obtíže, potenciální poruchy učení (dyslexie, dysgrafie) a navrhuje opatření k vedení dítěte po pedagogické stránce.
 • Metodik prevence – věnuje se metodické a konzultační stránce prevence sociálně nežádoucích jevů a rizikového chování ve školách, jako je záškoláctví, šikana nebo riziko užívání drog. 
 • Sociální pracovnice – dostanete se s ní do prvního kontaktu. Komunikuje s vámi důvody vyšetření, sestavuje anamnézu nebo poskytuje potřebné informace z oblasti sociálně-právní.

Jak dlouho trvá vyšetření v pedagogicko psychologické poradně?

Komplexní posouzení a specifikace problému zabere jednu či dvě návštěvy v rozsahu jednoho samostatného vyšetření o 2 až 2,5 hodinách.

Jak probíhá návštěva a vyšetření v PPP?

Komplexním vyšetřením vás provede psycholog, speciální pedagog i sociální pracovnice. Jelikož je vyšetření delší, je mezi ním přestávka. Dítě většinou zůstává s odborným pracovníkem samo. Provede se anamnestický rozhovor, psychologické vyšetření a speciálně-pedagogické vyšetření. Vy se po tomto vstupním sezení (které se možná bude skládat ze dvou návštěv) dozvíte výsledky i vhodné intervence – navrhovaná doporučení k výuce, domácí přípravě, ambulantní péči na PPP nebo péči dalších odborníků.

Jak se do pedagogicko-psychologické poradny objednat?

Žádost o vyšetření podáváte vy, jako zákonný zástupce (zletilý student podává žádost sám). Škola však o vyšetření požádat nemůže. Pokud se ale naskytne vzdělávací problém, poradna s ní spolupracuje. Při zmínce prvního problému ve vzdělávání jako první kontaktujte školu (třídního učitele, výchovného poradce) a společně se domluvte na možnostech školy i rodiny, jak dítě podpořit v rámci tříměsíčního Plánu pedagogické podpory. Až poté, co se tento plán vyhodnotí jako nedostatečný, se do PPP objednáte. 

Speciálně pedagogické centrum

Jaký je rozdíl mezi PPP a SPC?

Speciálně pedagogické centrum se zaměřuje na pomoc dětem se zdravotním postižením, a to na všech typech škol. Zatímco pedagogicko-psychologické poradny se starají o odbornou psychologickou a pedagogickou péči. SPC poskytují poradenství zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a školám i metodickou podporu. Pro učitele je toto školské poradenské zařízení oporou při integraci žáků a studentů se zdravotním i tělesným onemocněním.

SPC pomáhají žákům:

 • s tělesným i mentálním postižením, 
 • sluchovým postižením,
 • zrakovým postižením, 
 • s vadami řeči,
 • poruchou autistického spektra nebo
 • se speciálními vzdělávacími potřebami.

Středisko výchovné péče

Co je Středisko výchovné péče?

SVP je školské zařízení, které zajišťuje preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty ve věku od 3 do 18 let (případně déle) s rizikovým faktorem vzniku nebo vývoje poruch chování. Svou pomoc a služby nabízí také rodičům, škole či dalším osobám, které se na výchově podílejí. Pracovní tým SVP tvoří pedagogičtí pracovníci, speciální pedagogové a psychologové. Nabízí ambulantní, stacionární a internátní formy péče.

SVP řeší:

 • problémy v rodinných vztazích,
 • separační a partnerské problémy dospívajících,  
 • školní fobie, 
 • školní neúspěšnost a záškoláctví, 
 • poruchy chování (toulání, útěky, krádeže, lhaní),
 • neporozumění si s vrstevníky,
 • psychické nebo osobnostní problémy,
 • akutní krizové stavy,
 • pomoc dětem s ADHD,
 • experimentování s návykovými látkami.

Kolik poradenské služby stojí?

Každá ze jmenovaných poradenských služeb je bezplatná. Žádost o vyšetření vždy podáváte vy, jako zákonný zástupce dítěte. Pokud jste zletilý/á, žádost si podáváte sami. V případě žádost o vyšetření PPP je nutné první komunikovat se školou a domluvit si Plán pedagogické podpory. Žádost do poradenského zařízení SVC podáváte vy (zákonný zástupce), dítě starší 15 let samotné nebo kdokoliv se na výchově dítěte podílí.

Related Posts

Menu