7 otázek o odkladu školní docházky aneb jak poznat školní zralost 

folder_openNezařazené

Posouzení školní zralosti není z pohledu rodiče úplně jednoduché. Váháte, jestli vaše dítko odklad školní docházky potřebuje? A které ukazatele vám mohou v posouzení školní zralosti pomoci? Existují nějaké předběžné testy? A jak v případě odkladu školy postupovat? Poradíme vám, kam se obrátit a co dělat.

V předešlém díle jsme si řekli o zápisu do první třídy. Zjistit jste mohli, co vás (nebo vaše dítko) čeká. Nyní se budeme věnovat tomu, kdy je nejlepší školu o nějaký ten pátek odložit.

Jak poznám školní (ne)zralost? 

Nejdříve si řekneme, co školní zralost znamená. Je to způsobilost dítěte zapojit se do vyučování. Tato způsobilost je také nazývána jako připravenost. Dělí se na biologickou, psychickou a sociální. Všechny tři oblasti musí dokonale kooperovat. Obecná, avšak individuální a orientační, hranice školní zralosti je mezi 6. a 7. rokem. Každé dítě je jedinečné, a proto není špatně, pokud do této fáze dospěje o něco později. 

Jaké aspekty školní zralosti známe? 

K rozpoznání školní zralosti mohou jednoduše pomoci aspekty – rozumové, emoční, emočně-motivační, sociální a biologické. Co si pod těmi všeobecnými názvy představit?

Biologická zralost

Podle odborníků Langmeiera a Matějčka je pro dítě spíše škodlivé, pokud nastoupí do školy před 6. rokem. K tělesné zralosti dochází po 6. roce života dítěte. Nejde pouze o optimální výšku a váhu dítka – i když i to je bráno v potaz – ale i o odolnost vůči fyzické zátěži, únavě a nemocem. Pokud je dítko často nemocné, může to být důvodem k odkladu povinné školní docházky.

Kognitivní zralost 

Paměť, myšlení, vnímání, pozornost a řeč. Vyčleňování částí z vnímaného celku a jeho opětovné složení – tato schopnost je testována v dětské kresbě. Zraková diferenciace, která ukazuje na schopnost rozlišovat barvy, tvary a vizuálně podobné znaky. Rozpoznání podobností a rozdílů nebo schopnost udržet informace v krátkodobé i střednědobé paměti. 

To jsou známky kognitivní zralosti. K tomu ještě připočteme schopnost udržet pozornost, vyjadřovat se souvisle a srozumitelně ve větách a správnou výslovnost. Ta ovšem nemusí být dokonalá. Spousta dětí v období zápisu do první třídy ještě stále dochází na logopedii. 

Sociální a emoční zralost

Ukazateli jsou samostatnost a schopnost komunikace s učiteli a spolužáky. Z hlediska samostatnosti je důležitá sebeobsluha – dítko se umí převléct, umýt, najíst, zajít si na toaletu, nachytat školní pomůcky apod. Umí pracovat ve skupině vrstevníků a podřídit se autoritě. Přijmout případný neúspěch je indikátor emoční zralosti. Tolerance vůči frustraci je důležitá vzhledem k emočním nárokům – soutěživost, napětí, tréma.

Existuje nějaký test školní zralosti?

K ruce nám může přijít třeba Jiráskův test školní zralosti. Jde o orientační grafický test, který se skládá ze tří úloh. Každá z nich posuzuje vyspělost jemné motoriky a schopnost vizuo-motorické koordinace. 

Kdo má právo o odkladu školní docházky rozhodnout?

O tom, jestli dojde k odložení školní docházky, rozhoduje ředitel dotyčné základní školy. Nejčastější impuls k odkladu povinné školní docházky může pocházet buď od rodičů samotných nebo od učitelky v mateřské škole.

 Aby to ale bylo takzvaně lege artis, musí být taková spekulace podložena. Proto je nutné mít návrh na takový postup potvrzený ze strany odborníků. Tím je v první řadě pediatr, a pak nastupuje pedagogicko-psychologická poradna (PPP), případně speciálně-pedagogické centrum, klinický psycholog a další specialisté.

Kdo provádí diagnostiku školní zralosti?

Orientační testování provádí učitelky v mateřské škole. Při pochybnostech se odkáže na PPP, která vyšetření školní zralosti provede.

Co když už budeme v první třídě. Můžeme se propadnout do školky?

Někdy se dítko zpočátku jeví dostatečně zralé pro školní povinnosti. A nikomu nic zvláštního na mysl nepřijde. Projde zápisem, dostane se do první třídy a najednou začnou potíže. Pokud školní povinnosti převažují síly dítěte, je lepší zvolit dodatečný odklad školní docházky

V takovém případě se postupuje stejně jako ve výše uvedeném případě. Platí pro dítko povinná předškolní docházka s ročním prodloužením. O dodatečný odklad lze požádat od 1. září do konce prosince, tj. ještě před pololetním vysvědčením.

Do kdy lze školní docházku odložit?

Podle zákona, 561/2004 Sb., § 37, o odkladu školní docházky, je možné školní docházku odložit nejpozději do doby, kdy v roce zahájení školní docházky dítě dovrší svého osmého roku.

Related Posts

Menu